הגשת בקשה למידע תכנוני להיתר בנייה (לפי תיקון 101 לחוק התכנון והבניה)

על-פי תקנות (רישוי-בנייה), שנכנסו לתוקף בתאריך 04/09/2016, תהליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר. תיק המידע-התכנוני שיוכן מהווה בסיס לתכנון הצוות המקצועי שמונה לתהליך ולעריכת הבקשה להיתר-הבנייה שתוגש, ומהווה תנאי הכרחי להגשת הבקשה.

 1. הבקשה לקבלת המידע התכנוני תיערך ותוגש ע"י עורך בקשה במערכת המקוונת שער המידע (תיקון 101 לחוק) ותכלול את הנתונים הנדרשים במערכת (פרטי המקרקעין, פרטי עורך ומבקש הבקשה, תיאור הבקשה כולל שטחים, שימושים וכיו"ב).
 2. יש לציין בבקשה את הזיקה של מבקש המידע למקרקעין (חכירה / בעלות וכו'), ובמידת הצורך תופנה הבקשה להתייחסות רשות מקרקעי ישראל, אשר התייחסותה תחייב את הוועדה המקומית בשלבי הרישוי שיתקיימו.
 3. קבצים שנדרשים במעמד הגשת הבקשה:
  • תצלומי המקרקעין (מינימום 4) באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליו מכל החזיתות בציון מועד הצילום וזווית הצילום.
  • אישור המעיד על תשלום האגרה הנדרשת בהתאם לתקנות התכנון והבנייה.
  • קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מסמך מעודכן לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר. הכנת מפת המדידה בהתאם להוראות מפ"י.
   ניתן לבקש פטור מהגשת מפה כאמור, במידה ומדובר בתוספת ו/או שינוי שימוש בבניין קיים, בלא חריגה מהיקפו, ובלא עבודות פיתוח. במידה ויינתן הפטור, יש לצרף תרשים מתאר.
 1. הגשת הבקשה בהתאם לנ"ל, ובאופן ברור ומסודר, מהווה תנאי מוקדם לקליטת הבקשה למידע והתחלת הטיפול בה. אי-עמידה בתנאים המוקדמים תוביל לדחיית הבקשה, ותחייב הגשה מתוקנת. רק בקשה שתעמוד בתנאים תיקלט, וממועד הקליטה על רשות הרישוי להכין את תיק המידע תוך 30 ימי עבודה.
 2. תיק המידע שיוכן יכלול מידע תכנוני על-בסיס התכניות החלות במקום (כולל תכנית בשלבי הכנה): ייעוד הקרקע; רשימת תכניות החלות על הקרקע; שימושים מותרים; שטחי בנייה מותרים (זכויות בנייה); קווי-בניין; מספר קומות; גובה הבנייה; הוראות ומגבלות בנייה; חומרי-גמר; וכיו"ב. בנוסף, התיק יכלול מידע תכנוני והנדסי מגורמי-חוץ, שרלוונטיים לבקשה שהוגשה.

הערות

עורך הבקשה למידע ולהיתר-הבנייה יהיה אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין/אדריכלות (לפי העניין), בהתאם לקבוע בחוק התכנון והבנייה ובחוק המהנדסים והאדריכלים.