הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
האתר ההנדסי - מועצה אזורית – עמק חפר - דף הבית
חוף ים

ארכיב תיקי בניין

תיקי הבניין של מועצה אזורית עמק-חפר מאוחסנים בארכיב ההנדסי. תיק בניין כולל את כל התכניות, האישורים והתכתובות המתייחסים לבניין מסוים במרחב המועצה (כולל היתרי-בנייה, בקשות להיתר, טפסים רישמיים, החלטות של מוסדות התכנון השונים, צווים מינהליים, מפות מדידה וכיו"ב). ריכוז המסמכים השונים בתיק אחד מאפשר תיעוד של כל ההתרחשויות הקשורות בבניין עצמו לאורך זמן, ומשמש את כל תושבי העמק, את מחלקות המועצה השונות ואחרים.

בקשות לעיון ו/או צילום מתיקי-בניין

הוועדה המקומית החלה בפרויקט לסריקת תיקי-הבניין בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לשם שיפור השירות והנגשת המידע לציבור הרחב. עד להשלמת הפרויקט, העיון בתיקים ייעשה בהתאם לנוהל שלהלן.

נוהל להזמנה ולעיון בתיקי-הבניין עבור הציבור הרחב -

1. הזמנת תיק-הבניין תיעשה באמצעות פנייה אל הארכיבאי, אסף שחימוב, בדואר אלקטרוני - Asaf@hefer.org.il. יש לציין את כתובת הנכס המבוקש כולל גוש/חלקה, המסמכים המבוקשים לעיון, שם מלא של המזמין, כתובתו ומס' טלפון זמין. לאחר קבלת פנייה , יישלח מייל חוזר עם ציון תאריך ההגעה.

2. ניתן להזמין עד 2 כתובות / תיקים ליום המבוקש, כאשר ההזמנה תיעשה לפחות שלושה ימים מראש.

3. עיון בתיקים שהוזמנו מותנה בהצגת תעודת-זהות / רישיון-נהיגה של המזמין. במידה ומגיע נציגו של המזמין, יש להציג צילום תעודת-זהות / רישיון-נהיגה של המזמין וייפוי-כוח של המזמין יחד עם תעודת זהות /רישיון-נהיגה של הנציג.

4. ימי קבלת קהל לעיון בתיקי בניין בימים: יום ב' - 08:30-12:30  יום ה' - 08:30-12:30

הערות -

א. התיקים יימסרו לעיון בלבד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שבבניין המועצה.

ב. לא יותר עיון בתכתובות ובחוות-דעת פנימיות.

ג. צילום חומר מתוך התיקים יעשה במכונת הצילום שבמועצה ועל-חשבון מבקש התיק. במידה ומבוקש צילום צבעוני ו/או צילומים בהיקפים נרחבים, הצילום ייעשה דרך מכון העתקות ועל-ידי מזכירת הוועדה, כאשר התשלום יהיה על-חשבון מבקש התיק .

הודעה בדבר הצגת פרטי היתרי בניה ואפשרות להגשת בקשה לחסיון

בהתאם לתקנות חדשות (תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו - 2016) , הוועדה המקומית פועלת לפרסם באתר האינטרנט שלה את פרטי היתרי הבניה שניתנו וניתנים ואלו יהיו ניתנים למסירה לכל דורש. מובהר כי בתקנות אלו נקבע שבעל זכות במקרקעין רשאי לבקש כי היתר בניה או חלק ממנו שמתייחס למקרקעין, לא יוצג באופן פומבי או ימסר לכל דורש בשל אחת מהסיבות הבאות:

א. פגיעה בפרטיות

ב. קיומו של סוד מסחרי

ג. ביטחון הציבור / ביטחון המדינה

בקשה כזו צריכה להיות מוגשת למהנדס הועדה המקומית ותובא להחלטת המהנדס והיועץ המשפטי. בהתאם לכך ניתנת כעת אפשרות להגשת בקשה לחיסיון על פרטי היתרי בניה עד ליום 30.11.2016.

ארכיב תיקי בניין