הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
האתר ההנדסי - מועצה אזורית – עמק חפר - דף הבית
חוף ים

מחלקת רישוי בנייה

מחלקת רישוי בנייה מיישמת את המדיניות התכנונית של העירייה הלכה למעשה, בכפוף להוראות חוק תכנון ובניה (התשכ"ה 1965) ולתכניות בנין עיר.

המחלקה אחראית על הליכי רישוי בניה הכוללים:

א. בדיקה וליווי בקשות להיתר-בנייה

ב. הכנת בקשות להיתר-בנייה לדיון בוועדה המקומית

ג. הוצאת היתרי-בנייה

לצורך התחלת ההליך התכנוני המחוייב על-פי חוק, מבקש ההיתר יפנה לעורך בקשה מוסמך כדי שיכין עבורו את הבקשה על בסיס תיק המידע שנמסר לו (בהתאם למפורט בפרק "מידע תכנוני").

הנחיות לבחירת מסלול להגשת הבקשה להיתר בנייה:

א. עורך הבקשה יהיה אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין/אדריכלות (לפי העניין), בהתאם לקבוע בחוק התכנון והבנייה ובחוק המהנדסים והאדריכלים.

ב. בקשה הכוללת סטייה מתכנית בניין ערים (הקלה) או בקשה לשימוש חורג, חובה להגיש במסלול הקלות ושימושים חורגים, לאישור ועדת המשנה לתכנון ובנייה לאחר פרסום כחוק.

ג. בקשות להיתר, אשר אינן כוללות הקלות או שימושים חורגים, תוגשנה לאישור רשות הרישוי.

ד. בקשה להיתר בעבור שינויים ללא תוספת שטח בזמן הבנייה (אשר תואמת את דרישות תקנות התכנון והבנייה – התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית התשנ''ב 1992) אפשר להגיש במסלול מקוצר לאישור מהנדס העיר בלבד, בצירוף נימוקים. בקשה להיתר כזו יש להגיש בהתאם להוראות החוק. יש להקפיד על הטמעת טופס 2 (מתוך תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970) בדף הראשון של גיליון ההגשה.

בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה, תיקון 101, הגשת בקשה להיתר-בנייה תיעשה באמצעות מערכת רישוי זמין. בקישור המצורף מצויים מדריכים להגשת בקשה להיתר-בנייה וכן פרטי קשר לצורך קבלת תמיכה טלפונית.

לאתר מנהל התכנון: שער המידע לרישוי ולבנייה - לחץ/י כאן

המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר מפורטים באתר המערכת לרישוי זמין. מסירת המסמכים שלהלן מהווים תנאי הכרחי לקליטת כל בקשה להיתר בנייה שתוגש:

א. תיק מידע בתוקף

ב. מפת מדידה בתוקף

ג. נסח מרוכז של רישום מקרקעין ומסמכים נוספים המעידים על זכויות במקרקעין

ד. גיליון הגשה מלא וחתום בהתאם להוראות החוק והתקנות

ה. צילום רישיון מקצועי ותעודת-זהות של עורך הבקשה

ו. צילום רישיון מקצועי ותעודת-זהות שלמתכנן השלד

ז. צילום תעודת הזהות של המבקש

ח. כל מסמך נוסף שנדרש ע"פ החוק וע"פ תיק המידע שהוכן​

מחלקת רישוי בנייה