רישוי ופיקוח על הבנייה

מחלקת רישוי-בנייה​​

מחלקת רישוי-בנייה מיישמת את המדיניות התכנונית של העירייה הלכה למעשה, בכפוף להוראות חוק תכנון ובניה (התשכ"ה 1965) ולתכניות בנין עיר. 

המחלקה אחראית על הליכי רישוי בניה הכוללים:

 • בדיקה וליווי בקשות להיתר-בנייה 
 • הכנת בקשות להיתר-בנייה לדיון בוועדה המקומית 
 • הוצאת היתרי-בנייה​

לצורך התחלת ההליך התכנוני המחוייב על-פי חוק, מבקש ההיתר יפנה לעורך בקשה מוסמך כדי שיכין עבורו את הבקשה על בסיס תיק המידע שנמסר לו (בהתאם למפורט בפרק "מידע תכנוני"). 

הנחיות לבחירת מסלול להגשת הבקשה להיתר בנייה:​​​​

 • עורך הבקשה יהיה אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין/אדריכלות (לפי העניין), בהתאם לקבוע בחוק התכנון והבנייה ובחוק המהנדסים והאדריכלים. 
 • בקשה הכוללת סטייה מתכנית בניין ערים (הקלה) או בקשה לשימוש חורג, חובה להגיש במסלול הקלות ושימושים חורגים, לאישור ועדת המשנה לתכנון ובנייה לאחר פרסום כחוק. 
 • ​בקשות להיתר, אשר אינן כוללות הקלות או שימושים חורגים, תוגשנה לאישור רשות הרישוי.
 • בקשה להיתר בעבור שינויים ללא תוספת שטח בזמן הבנייה (אשר תואמת את דרישות תקנות התכנון והבנייה – התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית התשנ''ב 1992) אפשר להגיש במסלול מקוצר לאישור מהנדס העיר בלבד, בצירוף נימוקים. בקשה להיתר כזו יש להגיש בהתאם להוראות החוק. יש להקפיד על הטמעת טופס 2.pdf (מתוך תקנות התכנון והבנייה (בקשה לניתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970) בדף הראשון של גיליון ההגשה.  ​

בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה, תיקון 101, הגשת בקשה להיתר-בנייה תיעשה באמצעות מערכת רישוי זמין. בקישור המצורף מצויים מדריכים להגשת בקשה להיתר-בנייה וכן פרטי קשר לצורך קבלת תמיכה טלפונית. 

כתובת אתר מינהל התכנון – שער המידע לרישוי ולבנייה: www.bonim.pnim.gov.il

ה​מסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר מפורטים באתר המערכת לרישוי זמין. מסירת המסמכים שלהלן מהווים תנאי הכרחי לקליטת כל בקשה להיתר-בנייה שתוגש:

 • תיק מידע בתוקף
 • מפת מדידה בתוקף
 • נסח מרוכז של רישום מקרקעין ומסמכים נוספים המעידים על זכויות במקרקעין
 • גיליון הגשה מלא וחתום בהתאם להוראות החוק והתקנות
 • צילום רישיון מקצועי ותעודת-זהות של עורך הבקשה
 • צילום רישיון מקצועי ותעודת-זהות שלמתכנן השלד
 • צילום תעודת הזהות של המבקש
 • כל מסמך נוסף שנדרש ע"פ החוק וע"פ תיק המידע שהוכן

​מחלקת פיקוח על הבנייה

מחלקת פיקוח על הבנייה של הועדה המקומית לתכנון ובניה  פועלת בתחומים הבאים:

 • בדיקת בקשות חדשות להיתרים בשלב רישוי.
 • ריכוז טיפול ובדיקות לטופסי 4.
 • בדיקת ערבויות בנקאיות בהתאם לדרישת הועדה המקומית.
 • מעקב בשטח לאחר מתן היתר לביקורות אחר שלבי בניה.
 • בדיקות לצורכי בקשות לרישוי עסקים.
 • סקרים שונים לבנייני ציבור ומפעלים בהתאם לדרישות מהנדס המועצה והועדה המקומית.
 • איתור חריגות בניה.
 • הגשת צווי הפסקה מנהליים ושיפוטיים
 • טיפול בתלונות הציבור.
 • מתן התראות בטרם נקיטת הליכים משפטיים.
 • ביצוע פעולות חקירה והכנת תיק פיקוח לצורך טיפול משפטי.
 • מעקב ליישום פסקי דין.
כפי שצוין, מתפקידיה של המחלקה לטפל בבקשות לקבלת טופס 4 בגמר העבודות שאושרו בהיתר-הבנייה שהוצא. לשם כך, על בעל היתר-הבנייה למלא אחר ההוראות והדרישות של המחלקה, כולל המצאת מסמכים הנדרשים לכך אשר מצורפים בקובץ זה - דרישות לקבלת טופס 4.pdf.
במידה ובמעמד הגשת המסמכים, לא יומצאו מלוא המסמכים הנדרשים, לא ניתן יהיה להתחיל בטיפול בבקשה, והחומר יוחזר אל המבקש.