פיקוח על הבניה

​​מחלקת פיקוח על הבנייה

מחלקת פיקוח על הבנייה של הועדה המקומית לתכנון ובניה  פועלת בתחומים הבאים:

 • בדיקת בקשות חדשות להיתרים בשלב רישוי.
 • ריכוז טיפול ובדיקות לטופסי 4.
 • בדיקת ערבויות בנקאיות בהתאם לדרישת הועדה המקומית.
 • מעקב בשטח לאחר מתן היתר לביקורות אחר שלבי בניה.
 • בדיקות לצורכי בקשות לרישוי עסקים.
 • סקרים שונים לבנייני ציבור ומפעלים בהתאם לדרישות מהנדס המועצה והועדה המקומית.
 • איתור חריגות בניה.
 • הגשת צווי הפסקה מנהליים ושיפוטיים
 • טיפול בתלונות הציבור.
 • מתן התראות בטרם נקיטת הליכים משפטיים.
 • ביצוע פעולות חקירה והכנת תיק פיקוח לצורך טיפול משפטי.
 • מעקב ליישום פסקי דין.
כפי שצוין, מתפקידיה של המחלקה לטפל בבקשות לקבלת טופס 4 בגמר העבודות שאושרו בהיתר-הבנייה שהוצא. לשם כך, על בעל היתר-הבנייה למלא אחר ההוראות והדרישות של המחלקה, כולל המצאת מסמכים הנדרשים לכך אשר מצורפים בקובץ זה - דרישות לקבלת טופס 4.pdf.
במידה ובמעמד הגשת המסמכים, לא יומצאו מלוא המסמכים הנדרשים, לא ניתן יהיה להתחיל בטיפול בבקשה, והחומר יוחזר אל המבקש.