מחלקת פיקוח

מחלקת הפיקוח על הבנייה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה, תקנותיו, תכניות ומסמכים תכנוניים אחרים ברשות, בכל הנוגע לבניה ללא היתר ו/או סטייה ממנו

 

המחלקה פועלת בתחומים הבאים:

 • בדיקת בקשות להיתרי-בנייה - בכל בקשה לשינויים או תוספות נבדקת התאמת המציאות לתוכנית הבקשה לפני הבאתה לדיון בוועדה המקומית
 • טיפול ובדיקות לצורך טופסי 4 - בבקשות לקבלת טופס 4 בגמר העבודות שאושרו בהיתר-הבנייה שהוצא. לשם כך, על בעל היתר-הבנייה למלא אחר ההוראות והדרישות של המחלקה, כולל המצאת מסמכים הנדרשים לכך אשר מצורפים בקובץ זה
 • בדיקת ערבויות בנקאיות בהתאם לדרישת הועדה המקומית
 • מעקב בשטח לאחר מתן היתר לביקורות אחר שלבי בניה - במהלך בניה בהיתר מתבצע פיקוח על הבניה בהתאם לתוכנית ההיתר ולתנאי ההיתר
 • בדיקות לצורכי בקשות לרישוי עסקים - בכל בקשה לרישוי עסק נבדקת התאמת המציאות להיתר לפני הוצאת רישיון עסק וזאת כחלק מתנאי הרישיון
 • סקרים שונים לבנייני ציבור ומפעלים בהתאם לדרישות מהנדס המועצה והועדה המקומית
 • הגשת צווי הפסקה מנהליים ושיפוטיים
 • טיפול בתלונות הציבור
 • מתן התראות בטרם נקיטת הליכים משפטיים
 • ביצוע פעולות חקירה והכנת תיק פיקוח לצורך טיפול משפטי - מחלקת הפיקוח על הבניה אחראית על הכנת תיקי התביעה עבור התביעה העירונית, כנגד חריגות הבניה ומנהלת ארכיון מסודר של כל תיקי התביעה.
 • מעקב ליישום פסקי דין.

 

נוהל הגשת תלונה

המחלקה מטפלת, בין היתר, גם בפניות הציבור בדבר תלונות על בנייה לא חוקית ו/או שימושים חורגים. להלן הנוהל להגשת תלונה.

 1. פנייה מסודרת אל מחלקת הפיקוח בה יפורטו הנושאים הבאים:
  • שם המדווח
  • דוא"ל
  • טלפון
  • שם הבונה (במידה וידוע)
  • המקום אליו מתייחסת התלונה: שם הישוב, רחוב ומספר, גוש וחלקה
  • מהות הפנייה

חשוב למלא את הנתונים בצורה מלאה, ברורה ומפורטת ככל שניתן. פניה ללא פרטים מלאים לא תיבדק.

הפנייה תימסר אל מזכירות המחלקה, במכתב או בדוא"ל taliab@hefer.org.il.

התייחסות ראשונית לתלונה שהתקבלה תועבר תוך 5 ימי עבודה.

  

קישורים

אתר היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה