הנחיות טרם תחילת הבניה בהתאם להיתר הבניה

  1. יש לידע את המחלקה על הכוונה להתחיל בבניה
  2. יש להעביר למפקח האזורי תצהיר של אחראי לביצוע שלד הבניין, שמונה על-ידי בעל היתר-הבנייה (מהנדס או הנדסאי בהתאם לסמכויות המצוינות בחוק)
  3. יש להעביר למפקח האזורי תצהיר של הקבלן המבצע, שמונה על-ידי בעל היתר-הבנייה, כי הינו קבלן רשום בצירוף העתק תעודת הרישום בתוקף וסיווג מתאים בתוקף.
  4. יש להזמין את המפקח האזורי לביקורת בשטח כאשר האתר הינו מגודר בהתאם לתוכנית ארגון אתר והיתר-הבנייה התקף.