הנחיות במהלך הבניה

 1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) טופס ב' (סעיף 16.02 (ט)) דיווח על עריכת ביקורת באתר הבניה במועדים הבאים:
  • סימון קווי בניין
  • גמר יסודות הבניין
  • גמר הקמת השלד ואם הקמתו מחייבת מקלט (ממ"ד) אחד או יותר, או עריכת שינויים במקלט קיים – עם תום הקמתו של המקלט העליון בבנין או בגמר עריכת שינויים  כאמור, הכל לפי העניין.
  • גמר הבניה
 1. האחראים לביקורת ימסרו דיווח לוועדה המקומית - כל אחד בתחומו  - לא יאוחר מ 6 ימים לאחר המועד של עריכת הביקורת  על מועד עריכתה ועל תוצאותיה. העתק הדיווח יומצא על-ידם גם לבעל ההיתר לעורך ההיתר.
 2. מפות מדידה עדכניות לאחר ביצוע השלבים הקבועים בתקנות (רישוי-בנייה)