הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

נוהל הגשת בקשה לתעודת גמר

תעודת גמר (טופס 4) הינה אישור לחיבור קבוע של המבנה לתשתיות, אשר ניתן ע"י הוועדה המקומית בסיום הבניה. אישור זה ניתן כאשר הבניה תואמת להיתר הבניה, ולאחר שהתקבלו כלל האישורים והתצהירים הנדרשים. טרם ביצוע בדיקת מחלקת הפיקוח בשטח, באחריות בעל ההיתר ו/או האחראי לביקורת להמציא למשרדי הוועדה המקומית את כלל המסמכים כפי שפורטו בתיק המידע לבקשה להיתר.