נוהל בדיקת מבנה לטופס 4

טופס 4 הינו אישור לחיבור קבוע של המבנה לתשתיות, אשר ניתן ע"י הוועדה המקומית בסיום הבניה. אישור זה ניתן כאשר הבניה תואמת להיתר הבניה, ולאחר שהתקבלו כלל האישורים והתצהירים הנדרשים. טרם ביצוע בדיקת מחלקת הפיקוח בשטח, באחריות בעל ההיתר ו/או האחראי לביקורת להמציא למשרדי הוועדה המקומית את המסמכים הבאים:

 1. מפה מצבית בגמר הבניה חתומה ע"י מודד מוסמך, הכוללת גבהים של כל המפלסים, הקרקע והגדרות וציון כל המרחקים, כולל תוואי קו הביוב: גבהי שוחות (IL TL-) ועד התחברות למערכת עירונית.
 2. טופס בקשה לחיבור מבנה ראוי לשימוש לחשמל מים וטלפון (תקנה 1)
 3. טופס 9 (תקנה 2 (ה)) תצהיר של מתכנן השלד
 4. טופס 10 (תקנה 2(ו)) תצהיר של האחראי לביצוע שלד הבנין
 5. תוספת רביעית תקנה 20 א' תצהיר של האחראי לביצוע השלד חתום בנוכחות עורך דין
 6. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) טופס א' (סעיף 16.02 (ג)(4)) הודעה על מינוי אחראי לביקורת
 7. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) טופס ב' (סעיף 16.02 (ט)) דיווח על עריכת בקורת באתר הבניה במועדים הבאים:
  • סימון קווי בניין
  • גמר יסודות הבניין
  • גמר הקמת השלד ואם הקמתו מחייבת מקלט (ממ"ד) אחד או יותר, או עריכת שינויים במקלט קיים – עם תום הקמתו של המקלט העליון בבנין או בגמר עריכת שינויים  כאמור, הכל לפי העניין.
  • גמר הבניה
 1. האחראים לביקורת ימסרו דיווח לוועדה המקומית - כל אחד בתחומו  - לא יאוחר מ 6 ימים לאחר המועד של עריכת הביקורת  על מועד עריכתה ועל תוצאותיה, העתק הדיווח יומצא גם לבעל ההיתר לעורך הבקשה אישית או בדואר.
 2. תצהיר האחראי לביצוע שלד הבניין בדבר תקינות תוצאות בדיקות הבטון:
  • מסגרות ממ"ד.
  • אטימות הממ"ד.
  • טיח הממ"ד.
  • התקנת מערכת סינון בממ"ד.
  • ריכוז בדיקות בטון (יסודות, רצפות, תקרות, עמודים, קורות וקירות ממ"ד).
  • התצהיר ילווה בטופס המעבדה המפרט את ריכוז הבדיקות האמורות.
 1. תצהיר האחראי לביקורת בדבר התקנת מעקות לפי הוראות כל דין.
 2. אישור קבלן רשום + צילום תעודת קבלן רשום.
 3. אישור החברה הכלכלית / ועד הישוב להתחברות למערכת הביוב
 4. ועד הישוב לאי פגיעה בתשתיות ציבוריות
 5. אישור הטמנה מאתר מורשה על הטמנת פסולת הבניה.
 6. ביצוע שטיפה וחיטוי של קווי המים והביוב במבנה כולל אסמכתאות לביצוע.