מידע תכנוני

מידע תכנוני

מידע תכנוני הוא מידע המתייחס למצבה התכנוני של קרקע נתונה, אשר כולל את יעוד הקרקע, פירוט התכניות חלות במקום, זכויות-הבנייה, הוראות ומגבלות בינוי ועיצוב, מסמכי מדיניות וכיו"ב. 


​מידע תכנוני הנדרש להיתר

על פי תקנות הרישוי החדשות שנכנסו לתוקף ב-04/09/20​16, תהליך הרישוי מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר. תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי המגרש המבוקש, הן מ​​בחינה מרחבית (תוכניות חלות, זכויות בנייה​, הגבלות בנייה, מידע על תשתיות וכד'), הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת התכן הנדרש, החבות בהיטל השבחה וכד'. 


הגשת בקשה למידע להיתר

בהתאם לתקנות הנ"ל, בקשות למידע להיתר מוגשות באמצעות מערכת רישוי זמין. באתר מדריכים לקבלת המידע להיתר-בנייה וכן פרטי קשר לצורך קבלת תמיכה טלפונית. 

כתובת אתר מינהל התכנון – שער המידע לרישוי ולבנייה: www.bonim.pnim.gov.il

קבלת מידע חתום

לוחות-הזמנים למסירת תיק מידע תכנוני יהיו בהתאם להוראות החוק והתקנות.

מידע תכנוני עקרוני לפי סעיף 119א

בקשה למידע עקרוני.pdf