הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
האתר ההנדסי - מועצה אזורית – עמק חפר - דף הבית
חוף ים

תכנון עיר

​סקירת תכניות

המידע שלהלן הינו עקרוני בלבד ומהווה כלי עזר להכרת סוגי תכניות קיימות.
א. סוג התכנית יקבע בהתאם לתחום התכנית (השטח עליו היא חלה) ומהות התכנית (באילו נושאים היא מטפלת):
ב. תכנית מתאר ארצית (תמ"א)- חלה על כל שטח המדינה או חלק ממנה (בתכנית מתאר ארצית חלקית).  לדוג' תמ"א/18- תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק.
תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ)- קובעת את הפרטים הדרושים לביצוע תכנית מתאר ארצית במחוז וכל דבר שיש לו חשיבות למחוז.  עמק חפר כלולה בתמ"מ/3- מחוז מרכז.
ג. תכנית מתאר מקומית-  תכנית החלה על מרחב תכנון מקומי ומטרותיה, בין היתר, פיקוח על פיתוח הקרקע, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך.  הוראות תכנית מתאר מקומית- כוללות בין היתר, תחימת שטחים ותנאי שימוש בקרקע והוראות מפורטות כגון קווי בנין.
ד. תכנית מפורטת-באין הוראות מתאימות בתכנית מתאר, מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לעניין חלוקת הקרקע למגרשים, מספר הבניינים שמותר להקים על מגרש ועוד.
ה. תכנית בסמכות ועדה מקומית- תכנית מתאר מקומית או מפורטת, הכוללת אך ורק אחד או יותר מהנושאים המפורטים בסעיף 62 א א (1) עד (12) לחוק התכנון והבניה. לדוג' אחוד וחלוקה של מגרשים, שינוי קו בנין.
ו. תכנית בסמכות ועדה מחוזית- תכנית מתאר מקומית או מפורטת, שאינה תכנית בסמכות ועדה מקומית. לדוג' תכנית המשנה ייעודי קרקע.
ז. תכנית בינוי ו/או פיתוח- תכנית המראה את אפשרויות מימוש הזכויות במגרש מתוקף הוראות תכנית מתאר/מפורטת.  התכנית תראה העמדה של מבנים, פיתוח סביבתי, דרכי גישה, חניות וכד'.
ח. תשריט אחוד ו/או חלוקה-  תשריט המפרט את גבולות הקרקע, גבולות של חלקות מוצעות, שטח הקרקע ועוד, בכל בהתאם לתכנית שאושרה.

תכנית בנין עיר (תב"ע):

א. תב"ע הוא שם כולל לתכנית המגדירה את יעוד הקרקע ואופן השימוש בו.
ב. המסלול לאישור תב"ע הינו ארוך, מורכב ומשתנה בהתאם לסוג התב"ע (מקומית/מחוזית) ולמהותה (לדוג' שינוי יעוד לעומת שינוי נקודתי בקו בנין).

עיקרי הליך טיפול בתכנית בנין עיר (תב"ע):

א. הגשת התכנית בהליך מבא"ת המקוון.
ב. השלמת דרישות/תיקונים לצורך דיון בוועדה לקבלת החלטה.
ג. תכנית בסמכות מקומית שאושרה להפקדה, תטופל במח' לתב"ע, עד לאישורה.
ד. תכנית בסמכות מחוזית שהומלצה להפקדה, תועבר ע"י המח' להמשך טיפול בוועדה המחוזית.
ה. כל תב"ע מופקדת, תפורסם ע"פ חוק ל"תקופת הפקדה" בת 60 יום. בתקופה זו רשאי הציבור לעיין בתכנית וכל הרואה עצמו נפגע, רשאי להגיש התנגדות לתכנית.
ו. בתום תקופת ההפקדה, ובהעדר התנגדויות תובא תוכנית בסמכות מקומית/מחוזית לאישור הועדה המקומית/מחוזית בהתאמה.
ז. במידה והוגשו התנגדויות, תובא התכנית לדיון והכרעה בדבר ההתנגדויות. הועדה רשאית לדחות או לקבל את ההתנגדות, כולה או מקצתה, או לשנות את התכנית, ככל המתחייב מקבלת ההתנגדות.
ח. הודעה בדבר אישור תכנית תפורסם כמפורט בחוק.

תכנון עיר