נוהל הגשת בקשה להיתר

על-פי תקנות (רישוי-בנייה), שנכנסו לתוקף בתאריך 04/09/2016, לאחר קבלת תיק מידע תכנוני להיתר ניתן להגיש בקשה להיתר-בנייה באמצעות מערכת רישוי זמיןהמסמכים הנדרשים להגשת בקשה להיתר מפורטים באתר המערכת לרישוי זמין.
מסירת המסמכים שלהלן מהווים תנאי הכרחי לקליטת כל בקשה להיתר בנייה שתוגש:

 • תיק מידע תכנוני להיתר בתוקף (תקף לשנתיים ממועד מסירתו) – הבקשה להיתר הבנייה תציג תכנון, אשר עומד בהוראות התכנוניות שפורטו בתיק (במידה והתכנון אינו עומד בהוראה כזו או אחרת, ובמידה והסטייה מההוראות איננה סטייה ניכרת, בהתאם לקבוע בחוק ובתקנותיו, על עורך הבקשה להגיש את הבקשה במסלול המתאים, ולפרט בגיליון ההגשה את ההקלות המבוקשות בטבלה המתאימה – ראה/י בפרק "מסלולים להגשת בקשות להיתר-בנייה).
 • מפת מדידה ערוכה ע"י מודד מוסמך בתוקף
 • נסח מרוכז של רישום מקרקעין ו/או חוזי חכירה מרמ"י ו/או מסמכים נוספים המעידים על זכויות הקנייניות במקרקעין
 • גיליון הגשה (תכנית ראשית) מלא וחתום בהתאם להוראות החוק והתקנות, כולל מבקש ההיתר, בעלי הזכויות בקרקע, עורך הבקשה ומתכנן השלד, וכולל מינויים ותצהירי הממונים
 • צילום רישיון מקצועי ותעודת - זהות של עורך הבקשה
 • צילום רישיון מקצועי ותעודת - זהות של מתכנן השלד
 • צילום תעודת הזהות של המבקש
 • אישור המעיד על תשלום האגרה הנדרשת בהתאם לתקנות התכנון והבנייה
  (לפחות 20% מאגרת הבנייה הכוללת)
 • כל מסמך נוסף שנדרש בתיק המידע כתנאי להגשת הבקשה

 

הערות:

 • עורך הבקשה למידע ולהיתר - הבנייה יהיה אדריכל, מהנדס או הנדסאי בניין/אדריכלות (לפי העניין), בהתאם לקבוע בחוק התכנון והבנייה ובחוק המהנדסים והאדריכלים.
 • הגשת הבקשה בהתאם לנ"ל, ובאופן ברור ומסודר, מהווה תנאי מוקדם לקליטת הבקשה והתחלת הטיפול בה. אי-עמידה בתנאים המוקדמים תוביל לדחיית הבקשה, ותחייב הגשה מתוקנת. רק בקשה שתעמוד בתנאים תיקלט.

 

תיק המידע - התכנוני שיוכן מהווה בסיס לתכנון הצוות המקצועי שמונה לתהליך ולעריכת הבקשה להיתר הבנייה שתוגש, ומהווה תנאי הכרחי להגשת הבקשה.

בקשה הכוללת סטייה מתכנית שחלה במקום או בקשה לשימוש חורג, חובה שתוגש במסלול הקלות ושימושים חורגים, לאישור ועדת המשנה לתכנון ובנייה לאחר פרסום כחוק.

 1. בקשות להיתר, אשר אינן כוללות הקלות או שימושים חורגים, תוגשנה לאישור רשות הרישוי.
 2. בקשה להיתר בעבור שינויים ללא תוספת שטח בזמן הבנייה (אשר תואמת את דרישות תקנות התכנון והבנייה – התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית התשנ''ב 1992) אפשר להגיש במסלול מקוצר לאישור מהנדס העיר בלבד, בצירוף נימוקים. בקשה להיתר כזו יש להגיש בהתאם להוראות החוק. יש להקפיד על הטמעת טופס 2 (מתוך תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970) בדף הראשון של

 

תשלום פתיחת תיק אגרת הבניה

התשלום מתבצע במחלקת הגביה לאחר שעורך הבקשה מחשב את הסכום לתשלום (ניתן לחשב במחשבון אגרות)

במידה ומדובר בנכס קיים – יש להגיש למחלקת הגביה: מספר נכס בעדיפות גבוהה , גוש וחלקה , מספר משלם ( ת.ז ) וסכום שצריך לשלם (אנחנו לא מחשבים את ה20% ) צריכים לבוא / להתקשר כאשר יודעים מראש מה הסכום.

במידה ומדובר בנכס חדש –יש להמציא למחלקת הגביה חוזה חכירה / חוזה פיתוח , ת.ז של בעל הקרקע המופיע בחוזה חכירה / פיתוח, ולאחר הקמת הנכס מחלקת הגביה תוכל לגבות בדיוק באותה צורה כפי שמצוין לעיל.  

מסלולים להגשת בקשות להיתר-בנייה

במערכת רישוי זמין נקבעו מספר מסלולים לצורך הגשת בקשות להיתר, כאשר המסלול המתאים נקבע לפי מהות הבקשה להיתר והיקפי הבנייה המבוקשים, בהתאם לפירוט הבא:

 • מסלול "רישוי מלא" – ברירת המחדל להגשת בקשה היא במסלול זה. הסמכות לדון ולאשר בקשות במסלול זה היא של רשות הרישוי (תוקף החלטותיה הוא לשנתיים).

  תרשים שלב ההיתר ללא הקלות ופרסום
 • מסלול "הקלה / שימוש חורג" – בקשה להיתר אשר כוללת סטייה מהוראות התכניות החלות במקום, במידה ואיננה מהווה סטייה ניכרת, תוגש במסלול זה. הסמכות לדון ולאשר בקשות במסלול זה היא של וועדת המשנה של הוועדה המקומית לתו"ב (תוקף החלטותיה הוא לשנתיים).

  תרשים שלב ההיתר עם הקלות ופרסום

 

 

תוקפו של היתר – מתוך תקנות (רישוי-בנייה)

 1. (א)  תקופת תוקפו של היתר היא שלוש שנים מיום שניתן; רשות הרישוי רשאית, מטעמים

               מיוחדים שיירשמו, לקבוע להיתר תקופת תוקף ארוכה יותר, שלא תעלה על שש שנים,

               אם ראתה כי היקפה ומורכבותה של העבודה או הבנייה המותרת על פיו מצדיקים זאת.

          (ב)  ניתן היתר לביצוע העבודה בשלבים, יושלם השלב הראשון בתקופה הנקובה בתקנת

                משנה (א) והעבודה כולה תושלם בתוך תקופה ארוכה יותר שתקבע רשות הרישוי.

          (ג)   לא הוחל בעבודה או בבנייה במועד כאמור בתקנת משנה (א), ואם ההיתר הוא לשימוש

                או לשימוש חורג, לא הוחל בשימוש, בתוך שנה מיום מתן ההיתר, יפקע ההיתר.

          (ד)  הופסקה העבודה או הבנייה בטרם הושלמה לתקופה העולה על שנה, יפקע ההיתר.