נוהל הגשת התנגדות לבקשה להיתר בנייה

בעל קרקע או בניין או המחזיק בהם, אשר רואה עצמו נפגע או שעלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בבקשה הנמצאת במועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין בימי קבלת קהל

במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ולבניה עמק-חפר.

מסמך ההתנגדות יימסר או בדוא"ל אל מנהלת הוועדה yasmin@hefer.org.il

או במסירה אישית אל מנהלת הוועדה במועדי קבלת קהל,

או בדואר ישראל אל כתובת - מועצה אזורית עמק חפר, ליד מדרשת רופין

ההתנגדויות תתקבלנה במשך 15 יום מתאריך פרסום הודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.