נוהל פרסום הקלה / שימוש חורג

בקשות אשר כוללות הקלות מהוראות התכניות החלות במקום, מחוייבות בהליך פרסום ההקלות המבוקשות לציבור, בטרם קיום הדיון בבקשה. תקופת הפרסום הנדרשת להקלות היא 15 יום, אשר נועדו לאפשר לציבור הרחב את הזכות לעיין, להתייחס ואף להתנגד להקלות המבוקשות. להלן הנחיות פרסום למבקש הקלה/שימוש חורג.

לפי הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה יש להשלים את הפעולות הבאות קודם שתבוא לדיון בפני הוועדה המקומית:

 • פרסום בעיתונים.
 • איתור הנמענים הזכאים לקבלת ההודעה ומסירת ההודעה אליהם.
 • הצגת המודעה בחזית חלקת/מגרש הבקשה.
 • חתימת הוועד על גבי הנוסח כאישור תליית הנוסח על גבי לוח המודעות של היישוב.

פרסום בעיתון

 • נוסח הפרסום שיימסר ע"י הוועדה המקומית לאחר הגשת הבקשה להיתר-הבנייה יפורסם ב-3 עיתונים בשפה העברית כאשר האחד הוא עיתון נפוץ והשני הוא מקומון.
 • הפרסום יעשה במדור מיוחד בעיתון ויישא כותרת "הודעות בענייני תכנון ובניה". מעל המודעה תופיע כותרת ובה שם הועדה/יישוב שבו הוגשה הבקשה.
 • המודעה במקומון לא תופיע בסמוך להודעות בעל גוון מיני ו/או למודעות שיווקיות.
 • גודל המודעה קריא.
 • גודל אות לא יפחת מ-8 נקודות (גודל נקודה הינו 1/72 אינטש) וכנ"ל המרווח בין השורות.
 • המודעה תפורסם ברוחב 2 טור (מודעות על טור לא תתקבלנה).
 • הטקסט המופיע בנוסח הפרסום יופיע בצורתו המקורית ללא שינוי כל שהוא.
 • מודעות אשר לא תענינה על ההגדרות המפורטות ויחולו בהן שינויים הן בגודל המודעה, הן בגודל האותיות והמרווח בין השורות, או שינויים בצורת העמדת הטקסט לא תתקבלנה, והמבקש יידרש לתקן הפרסום כך שיהא תואם במדויק את ההנחיות.
 • את קטעי העיתונים המקוריים יש לגזור ולהדביק על דף הדוגמא המצורף, יחד עם ציון שם העיתון ותאריך הפרסום, גזורים גם הם מהעיתון בו הופיעו.

איתור ומסירת הודעה לבעלים/מחזיקים בחלקות גובלות

מטרת הליך זה הוא להביא לידיעת השכנים בחלקות הגובלות בחלקת הבקשה, ולשותפים בחלקה ככל שישנם, את מהות הבקשה. מעגל מקבלי הודעות אלו הינו זה שעלול להיות המושפע ביותר מאישור הבקשה, ועל כן מתחייבת מהוראות החוק מסירה אישית של ההודעה. פגם בהגעת הודעה לנמען הזכאי לקבלה (עקב אי מציאת הנמען, או טעות במשלוח) עלול להביא לביטול היתר שהוצא. אשר על כן סעיף זה הינו מהותי ביותר ויש להקפיד על ביצוע דקדקני של ההנחיות המפורטות.

 

איתור הבעלים

 1. יש להוציא נסחי טאבו לחלקות אלו מהאינטרנט או מלשכות הטאבו האזוריות.
 2. בנסחי הטאבו יופיעו שמות בעלי הזכויות בחלקה ומספרי הזהות שלהם ללא כתובת מגוריהם.
 3. לצורך מציאת כתובתו של כל אחד מהבעלים יש להוציא שאילתה ממשרד הפנים  בדבר מענו.
 4. במקרה של בעלים שנפטר, יש לאתר את יורשיו.
 5. במקרה של בעלים המתגוררים בחו"ל יש לאתר את כתובתו של בא כוחם המתגורר בארץ.
 6. במקרה של חברה יש לאתר את מענה הרשום ברישומי רשם החברות ולמען את המכתבים לאחראי הנכסים בחברה.
 7. במקרה של בנין מאוכלס, אשר ברישומי הטאבו הבעלות היא של רשות מקרקעי ישראל או קק"ל, יש לאתר את רישומי הבעלות המפורטים בספר הדיירים ברשות מקרקעי ישראל.

 

איתור מחזיקים שאינם בעלים

יש לבקר בכתובות על פי רשימת החלקות הנ"ל ולברר את זהות המחזיקים המתגוררים במקום. אפשרות נוספת לבירור זהות המחזיקים היא על פי רשימות הארנונה, אך אלו אינן מעודכנות  לעיתים, ולכן בירור זהות המחזיקים מחייב  ביקור במקום וחקירה בדבר שמות המחזיקים.

נדגיש כי הכוונה בסעיף זה היא לאותם הנמענים המחזיקים בנכסים שבעליהם אינם מתגוררים בהם (שוכרים, חוכרים של המינהל, דיירים  בדמי מפתח).

 

מסירת ההודעות

 1. מגיש הבקשה יערוך בירור טלפוני עם כל אחד מהנמענים, ויוודא טלפונית את כתובתו לצורך משלוח הדואר.
 2. לאחר וידוא הכתובות יערוך המבקש את רשימת הבעלים והמחזיקים ויקלידה ברשימות כשמצורפת עמודת כתובת וטלפון לכל אחד. המבקש יצהיר על נכונות פרטי הרשימה.
 3. לכל אחד מהנמענים תישלח מעטפה המכילה את נוסח ההודעה שנמסרה.
 4. המעטפה תישלח לכתובת הנמען, והמבקש יאשר בתצהיר כי נוסח ההודעה נשלח בתוך כל אחת מן המעטפות.
 5. יש להציג פלט מאתר האינטרנט של דואר ישראל המפרט את מועדי משיכת דברי הדואר מהסניף.
 6. קישור לאתר הדואר – מעקב משלוחים

 

הצבת מודעה

יש להציב את נוסח ההודעה כשהוא מוקלד לדף 3-A ופרוס על פני כל הדף, במקום בולט בחזית הנכס לגביו הוגשה הבקשה, ולצלם את המודעה שהיא תלויה במקום.

המבקש יוודא ויצהיר כי המודעה הייתה תלויה במהלך התקופה להגשת התנגדויות ועד למועד הסרתה.

 

הגשת הפרסומים לוועדה

מגיש הבקשה יגיש לוועדה תיק מסמכים המכיל את האישורים שפורטו בסעיפים הנזכרים כלהלן:

 • דף גיזרי עיתון עם מועדי הפרסום.
 • דף פרטי הבעלים והמחזיקים.
 • חתימת וועד הישוב על גבי נוסח הפרסום.
 • טופס משלוח דואר רשום לשכנים.
 • נסחי טאבו לשכנים.

 

תיק המסמכים ייבדק על ידי בודק/ת הבקשה להיתר בוועדה המקומית, ומהווה תנאי הכרחי לקיום הדיון בבקשה.