תכנון עיר

​סקירת תכניות

המידע שלהלן הינו עקרוני בלבד ומהווה כלי עזר להכרת סוגי תכניות קיימות.

 • סוג התכנית יקבע בהתאם לתחום התכנית (השטח עליו היא חלה) ומהות התכנית (באילו נושאים היא מטפלת):
 • תכנית מתאר ארצית (תמ"א)- חלה על כל שטח המדינה או חלק ממנה (בתכנית מתאר ארצית חלקית).  לדוג' תמ"א/18- תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק.
 • תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ)- קובעת את הפרטים הדרושים לביצוע תכנית מתאר ארצית במחוז וכל דבר שיש לו חשיבות למחוז.  עמק חפר כלולה בתמ"מ/3- מחוז מרכז.
 • תכנית מתאר מקומית-  תכנית החלה על מרחב תכנון מקומי ומטרותיה, בין היתר, פיקוח על פיתוח הקרקע, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך.  הוראות תכנית מתאר מקומית- כוללות בין היתר, תחימת שטחים ותנאי שימוש בקרקע והוראות מפורטות כגון קווי בנין.
 • תכנית מפורטת-באין הוראות מתאימות בתכנית מתאר, מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לעניין חלוקת הקרקע למגרשים, מספר הבניינים שמותר להקים על מגרש ועוד.
 • תכנית בסמכות ועדה מקומית- תכנית מתאר מקומית או מפורטת, הכוללת אך ורק אחד או יותר מהנושאים המפורטים בסעיף 62 א א (1) עד (12) לחוק התכנון והבניה.  לדוג' אחוד וחלוקה של מגרשים, שינוי קו בנין.
 • תכנית בסמכות ועדה מחוזית- תכנית מתאר מקומית או מפורטת, שאינה תכנית בסמכות ועדה מקומית. לדוג' תכנית המשנה ייעודי קרקע.
 • תכנית בינוי ו/או פיתוח- תכנית המראה את אפשרויות מימוש הזכויות במגרש מתוקף הוראות תכנית מתאר/מפורטת.  התכנית תראה העמדה של מבנים, פיתוח סביבתי, דרכי גישה, חניות וכד'.
 • תשריט אחוד ו/או חלוקה-  תשריט המפרט את גבולות הקרקע, גבולות של חלקות מוצעות, שטח הקרקע ועוד, בכל בהתאם לתכנית שאושרה.

                                                                                                                                                                                                                     

תכנית בנין עיר (תב"ע):

 • תב"ע הוא שם כולל לתכנית המגדירה את יעוד הקרקע ואופן השימוש בו.
 • המסלול לאישור תב"ע הינו ארוך, מורכב ומשתנה בהתאם לסוג התב"ע (מקומית/מחוזית) ולמהותה (לדוג' שינוי יעוד לעומת שינוי נקודתי בקו בנין).

עיקרי הליך טיפול בתכנית בנין עיר (תב"ע) :

 • הגשת התכנית בהליך מבא"ת המקוון.
 • השלמת דרישות/תיקונים לצורך דיון בוועדה לקבלת החלטה.
 • תכנית בסמכות מקומית שאושרה להפקדה, תטופל במח' לתב"ע, עד לאישורה.
 • תכנית בסמכות מחוזית שהומלצה להפקדה, תועבר ע"י המח' להמשך טיפול בוועדה המחוזית.
 • כל תב"ע מופקדת, תפורסם ע"פ חוק ל"תקופת הפקדה" בת 60 יום. בתקופה זו רשאי הציבור לעיין בתכנית וכל הרואה עצמו נפגע, רשאי להגיש התנגדות לתכנית.
 • בתום תקופת ההפקדה, ובהעדר התנגדויות תובא תוכנית בסמכות מקומית/מחוזית לאישור הועדה המקומית/מחוזית בהתאמה.
 • במידה והוגשו התנגדויות, תובא התכנית לדיון והכרעה בדבר ההתנגדויות. הועדה רשאית לדחות או לקבל את ההתנגדות, כולה או מקצתה, או לשנות את התכנית, ככל המתחייב מקבלת ההתנגדות.
 • הודעה בדבר אישור תכנית תפורסם כמפורט בחוק.