הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

ארכיון תיקי בניין

תיקי הבניין של מועצה אזורית עמק-חפר מאוחסנים בארכיב אגף ההנדסה. תיק בניין כולל את כל התכניות, האישורים והתכתובות המתייחסים לבניין מסוים במרחב המועצה (כולל היתרי-בנייה, בקשות להיתר, טפסים רשמיים, החלטות של מוסדות התכנון השונים, מפות מדידה וכיו"ב). ריכוז המסמכים השונים בתיק אחד מאפשר תיעוד של כל ההתרחשויות הקשורות בבניין עצמו לאורך זמן.

בקשות לעיון ו/או צילום מתיקי בניין

הוועדה המקומית החלה בפרויקט לסריקת תיקי-הבניין בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לשם שיפור השירות והנגשת המידע לציבור הרחב. היתרים וטפסי 4 רבים נסרקו, וניתנים לצפייה באתר זה. מעבר לכך, לצורך העיון במסמכים אחרים ו/או שטרם נסרקו יש לפעול בהתאם לנוהל שלהלן.

  • הזמנת תיק-הבניין תיעשה באמצעות פנייה אל הארכיונאי, אסף שחימוב בדוא"ל Asaf@hefer.org.il. יש לציין את כתובת הנכס המבוקש כולל גוש/חלקה (ניתן להיעזר במערכת ה- GIS שבאתר לצורך איתור הגוש והחלקה הרלוונטיים), המסמכים המבוקשים לעיון, שם מלא של המזמין, כתובתו ומס' טלפון זמין. לאחר קבלת פנייה, יישלח מייל חוזר עם ציון תאריך ההגעה.
  • ניתן להזמין עד 2 תיקים ליום המבוקש, כאשר ההזמנה תיעשה לפחות שלושה ימים מראש.
  • עיון בתיקים שהוזמנו מותנה בהצגת תעודת-זהות / רישיון-נהיגה של המזמין. במידה ומגיע נציגו של המזמין, יש להציג צילום תעודת-זהות / רישיון-נהיגה של המזמין וייפוי-כוח של המזמין יחד עם תעודת זהות / רישיון-נהיגה של הנציג.
  • ימי קבלת קהל לעיון בתיקי בניין

הערות

  • התיקים יימסרו לעיון בלבד במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שבבניין המועצה.
  • לא יותר עיון בתכתובות ובחוות-דעת פנימיות.
  • צילום חומר מתוך התיקים ייעשה במכונת הצילום שבמועצה ועל-חשבון מבקש התיק. במידה ומבוקש צילום צבעוני ו/או צילומים בהיקפים נרחבים, הצילום ייעשה דרך מכון העתקות ועל-ידי מזכירות האגף, כאשר התשלום יהיה על-חשבון מבקש הצילום .

הודעה בדבר הצגת פרטי היתרי בניה ואפשרות להגשת בקשה לחסיון

בהתאם לתקנות חדשות (תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), התשע"ו - 2016) , הוועדה המקומית פועלת לפרסם באתר האינטרנט שלה את פרטי היתרי הבניה שניתנו, ואלו יהיו ניתנים למסירה לכל דורש. מובהר כי בתקנות אלו נקבע שבעל זכות במקרקעין רשאי לבקש כי היתר בניה או חלק ממנו שמתייחס למקרקעין, לא יוצג באופן פומבי או יימסר לכל דורש בשל אחת מהסיבות הבאות:

  • פגיעה בפרטיות
  • קיומו של סוד מסחרי
  • ביטחון הציבור / ביטחון המדינה

בקשה כזו צריכה להיות מוגשת למהנדס הועדה המקומית ותובא להחלטת המהנדס והיועץ המשפטי.

 

העברה למערכת איתור היתרים ותיקי בניין

מערכת איתור