הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

מחלקת השבחה

היטל השבחה

היטל המשולם עבור עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

ככלל, שיעור ההיטל הינו מחצית ההשבחה ומשולם לוועדה המקומית.

תשלום היטל השבחה הינו תנאי למתן תעודה לטאבו, גם אם הזכויות טרם נוצלו. החבות בהיטל השבחה חלה על הבעלים או החוכר לדורות.

 

קביעת היטל ההשבחה (שומה)

גובה היטל ההשבחה נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית המעריך את הנכס.

גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס, ובהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

היטל ההשבחה הוא הסכום שגובה הועדה המקומית בעת מימוש זכויות במקרקעין.

 

מימוש זכויות במקרקעין הנו אחת מאלה:

  • קבלת היתר לבניה או לשימוש במקרקעין, אשר בהם חלה השבחה, כתוצאה מאישור תכנית, הקלה או שימוש חורג.
  • התחלת שימוש במקרקעין בפועל לאחר אישור תכנית משביחה.
  • העברת זכויות במקרקעין (מתן אישור ללשכת רישום המקרקעין).

 

תפקידי המחלקה

  • בחינת חבות/ אי חבות בהיטל השבחה במועדי מימוש: מכר/ בקשה להיתר וכן במקרה בו מבוקש לערוך בירור מידע טרום מימוש.
  • בחינת טופס ועדה מקומית לגבי בנייה מבוקשת והעברת העבודה לשמאי.
  • טיפול בשומה מכרעת , כתבי מינוי שמאי מכריע .
  • טיפול בנושא ועדות ערר וייצוג הועדה המקומית.
  • מעקב מול גורמי ההנדסה על אישור תכניות חדשות.


מערכת איתור היתרים ותיקי בניין

מערכת איתור


האם וכיצד ניתן לערור על השומה להיטל השבחה?

הוועדה המקומית רשאית לשנות את השומה רק מנימוקים שעניינם טעות בפרטי המקרקעין הנתונים הפיסיים של המקרקעין התכניות החלות על המקרקעין או הזכויות שיש לחייב במקרקעין.
במידה ומדובר בפניה בנושאים הללו בלבד, יש להפנות את הפניה אל שמאי  הועדה.

 

ערעור לוועדת ערר מחוזית- מחוז מרכז

על עצם החיוב בהיטל השבחה ניתן לערור לוועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב.
פרטי ועדת ערר מחוז מרכז:
כתובתה של ועדת הערר: רחוב מוצקין 19. מיקוד 72204.
טלפון: 08-9216466
פקס: 08-9216467

 

ערר לשמאי מכריע

אם החייב בהיטל אינו חולק על עצם החיוב כשלעצמו אך חולק על גובה ההיטל ניתן לפנות בתוך 45 ימים ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים על מנת שימנה שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.

כתובת מועצת שמאי המקרקעין

רח' כנפי נשרים 15 ת.ד. 34445 ירושלים מיקוד 91343
טלפון: 02-6545900
פקס: 02-6467613

 

ניתן להזמין נסח טאבו מאחד או יותר מהאתרים הבאים: