הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

אודות המחלקה לתכנון ולבניין עיר

המחלקה לתכנון ולבניין עיר עוסקת בליווי תכנון תוכניות מתאר, תוכניות מפורטות, תוכניות לצרכיי רישום (תצ"ר), תרש"צים, תוכניות אב ופרוגרמות.

העבודה מתמקדת בבדיקה תכנונית מקצועית, בליווי סטטוטורי, טיפול בהתנגדויות ובעררים וייצוג בפני מוסדות התכנון המאשרים: מינהל התכנון, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ), הוועדה לענייני חופים (ולחו"ף), המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים (רט"ג) ועוד.

בדיקת תוכניות מתאר ארציות (תמ"א) בהקשר הרלוונטי לעמק – חפר, תוכניות מתאר מחוזית (תמ"מ), הגשת התייחסויות מתאימות.

ריכוז הוועדה לשימור אתרים – הוועדה לשימור אתרים עמק-חפר מתכנסת כחוק ופועלת בשיתוף עם המועצה לשימור אתרים ועם ועדה מחוזית לתו"ב מרכז. על סדר יומה של הוועדה בחינת התאמה של מבנים ואתרים לשימור, ליווי תהליך השימור וגיוס תקציבים.

 

מונחי תכנון

תב"ע (תוכנית בנין ערים)

מינוח שאינו קיים בחוק התכנון והבנייה. מונח זה בשימוש רב לעניין תכניות מפורטות, מתאריות וכו'. כוללת תקנון, תשריט ונספחים רלוונטים ככל שנדרשים תכנונית.

 

תוכנית אב

אינה מוגדרת בחוק התכנון והבנייה. תוכנית להצגת רעיון תכנוני מלווה בפרוגרמה ובנספחים נדרשים. בדרך כלל מהווה בסיס להכנת תוכנית מפורטת הכוללת את כל תחום תוכנית האב או חלקים ממנה.

היתרי בנייה ניתן להפיק רק מתוכנית מפורטת ולא מתוכנית אב.