הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

הליך הטיפול בתב"ע

המידע שלהלן הינו עקרוני בלבד ומהווה כלי עזר להכרת סוגי תכניות קיימות.

 

תכנית בנין עיר (תב"ע)

  • תב"ע הוא שם כולל לתוכנית המגדירה את יעוד הקרקע ואופן השימוש בו.
  • המסלול לאישור תב"ע הינו ארוך, מורכב ומשתנה בהתאם לסוג התב"ע (מקומית/מחוזית) למהותה (לדוגמה שינוי יעוד לעומת שינוי נקודתי בקו בנין).

 

עיקרי הליך טיפול בתכנית בנין עיר (תב"ע)

  • "פרה-רולינג" / תכנון מוקדם בוועדה המקומית, טרם הגשת התוכנית.
  • הגשת התוכנית בהליך מבא"ת המקוון.
  • השלמת דרישות/תיקונים לצורך עמידה בתנאי סף לקליטה ולצורך דיון בוועדה לקבלת החלטה.
  • תוכנית בסמכות מקומית שאושרה להפקדה, תטופל במחלקה לתב"ע, עד לאישורה.
  • תוכנית בסמכות מחוזית שהומלצה ע"י הוועדה המקומית להפקדה, תועבר ע"י המחלקה להמשך טיפול בוועדה המחוזית.
  • כל תב"ע מופקדת, תפורסם על פי חוק ל"תקופת הפקדה" בת 60 יום. בתקופה זו רשאי הציבור לעיין בתוכנית וכל הרואה עצמו נפגע, רשאי להגיש התנגדות לתוכנית. בתום תקופת ההפקדה, ובהעדר התנגדויות תובא תוכנית בסמכות מקומית/מחוזית לאישור הוועדה המקומית/מחוזית בהתאמה.
  • במידה והוגשו התנגדויות, תובא התוכנית לדיון והכרעה בדבר ההתנגדויות. הוועדה רשאית לדחות או לקבל את ההתנגדות, כולה או מקצתה, או לשנות את התוכנית, ככל המתחייב מקבלת ההתנגדות.
  • הודעה בדבר אישור תוכנית תפורסם כמפורט בחוק.