הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

הנחיות מרחביות ומסמכי מדיניות

הנחיות מרחביות

הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה עמק-חפר

הנחיות מרחביות-הרחבת בת חפר

מסמכי מדיניות

מדיניות תכנונית להגבהת גדרות

מדיניות למתן הקלות בשטח בריכת שחיה פרטית

מדיניות להקלות במסגרת בקשות להיתר מגורים (גודל יח"ד, מס' מבנים, מרחקים וקווי –בניין)

מדיניות תכנונית לאולמות אירועים בפארק התעשיות

מדיניות מדרגות חיצוניות

עקרונות להקלה לגודל חלקת מגורים בנחלה

מדיניות הועדה המקומית לתכנון ובנייה בנושא קמינים

מכתב מיום 7.6.2022 בנושא תוספת יחידות דיור באמצעות תוכנית נקודתית.

מדיניות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה עמק חפר לבחינת תכנית מפורטת נקודתית לתוספת יחידות דיור, טרם אישורה של תכנית מתאר כוללת לישוב.

מועד תחולת מסמכי מדיניות והנחיות מרחביות שאושרו בוועדת משנה בתאריך 11.03.2019:

בקשות למידע להיתר חדשות ופעילות - מועד תחולה תוך 14 יום ממועד זה.
בקשות להיתר אשר מבוססות על תיק מידע ללא מסמכי המדיניות שאושרו בוועדת המשנה - מועד תחולה תוך 4 חודשים ממועד זה ו/או עפ"י שיקול דעתה של הוועדה.