הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

סוגי תוכניות

המידע שלהלן הינו עקרוני בלבד ומהווה כלי עזר להכרת סוגי תכניות קיימות.

 

סוג התוכנית

יקבע בהתאם לתחום התוכנית (השטח עליו היא חלה) ומהות התכנית (באילו נושאים היא מטפלת).

  • תוכנית מתאר ארצית (תמ"א)- חלה על כל שטח המדינה או חלק ממנה (בתכנית מתאר ארצית חלקית).  לדוגמה תמ"א/18- תוכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק.
  • תוכנית מתאר מחוזית (תמ"מ)- קובעת את הפרטים הדרושים לביצוע תוכנית מתאר במחוז וכל דבר שיש לו חשיבות למחוז. עמק חפר כלולה בתמ"מ/21/3- למחוז מרכז.
  • תוכנית מתאר מקומית-  תוכנית החלה על מרחב תכנון מקומי ומטרותיה, בין היתר, פיקוח על פיתוח הקרקע, תוך שמירה על ייעוד חקלאי של קרקעות המתאימות לכך.  הוראות תוכנית מתאר מקומית כוללות בין היתר, תחימת שטחים ותנאי שימוש בקרקע והוראות מפורטות כגון קווי בנין, זכויות בניה.
  • תוכנית מפורטת- מותר לקבוע בתוכנית מפורטת הוראות לעניין חלוקת הקרקע למגרשים, מספר הבניינים שמותר להקים על מגרש, זכויות בניה, שימושים ועוד.
  • תוכנית בינוי - תוכנית המראה את אפשרויות מימוש הזכויות במגרש מתוקף הוראות תוכנית מתאר/מפורטת. התוכנית תראה העמדה של מבנים, פיתוח סביבתי, דרכי גישה, חניות וכד'. פוטנציאל הזכויות לפי התוכנית הקיימת וביחס אליה מהו הממומש בתוכנית הבינוי. 
  • תשריט אחוד ו/או חלוקה - תשריט המפרט את גבולות הקרקע, גבולות של חלקות מוצעות, שטח הקרקע ועוד, בכל בהתאם לתוכנית שאושרה.

 

סמכות לאישור התוכנית

  • תוכנית בסמכות ועדה מקומית- תוכנית מתאר מקומית או מפורטת, הכוללת אך ורק אחד או יותר מהנושאים המפורטים בסעיף 62 א. (א) (1) עד (19) לחוק התכנון והבניה. לדוגמה איחוד וחלוקה של מגרשים, שינוי קו בנין.
  • תוכנית בסמכות ועדה מחוזית- תוכנית מתאר מקומית או מפורטת, שאינה תוכנית בסמכות ועדה מקומית. לדוג' תוכנית המשנה ייעודי קרקע
  • ועדה מקומית "מוסמכת"/"עצמאית" בסמכותה לאשר תוכנית לפי סעיף 62 א. (א1). עפ"י הסעיפים הרלוונטים למועצה אזורית.