הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

רישיונות עסק

רישיונות עסק

בקשות לרישיון עסק מוגשות ומטופלות על ידי המחלקה לרישוי עסקים שבאגף התפעול.
הבקשות מופנות כל אחת אל גורמי חוץ רלוונטיים, ובמידת הצורך, גם אל אגף ההנדסה לקבלת המלצת מהנדס המועצה.
להלן מסמך הסבר והנחיות למבקש הרישיון לעניין בחינת הבקשה באגף ההנדסה.

הנחיות אגף ההנדסה למבקש רישיון עסק

דף ראשון לתכנית העסק

חוות-דעת הנדסית וקונסטרוקטיבית

חוות-דעת בטיחותית