הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

אודות פעילות המחלקה

מידע תכנוני הוא מידע המתייחס למצבה התכנוני של קרקע נתונה, אשר כולל את יעוד הקרקע, זכויות-הבנייה, השימושים המותרים בה, הוראות ומגבלות בינוי ועיצוב וכיו"ב, הכל על בסיס התכניות הסטטוטוריות החלות במקום, מדיניות תכנונית, הנחיות מרחביות וכל מסמך תכנוני אחר.