הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

הגשה ותשלום בקשה למידע תכנוני עקרוני (לפי סעיף 119א לחוק התו"ב)

הוועדה המקומית תמסור, בכתב, לכל מעוניין בקרקע, לפי בקשתו, תוך שלושים ימי עבודה, מידע בדבר התכניות הנוגעות לקרקע, בין שהן תקפות, מופקדות או שפורסמה הודעה על הכנתן לפי סעיף 77 וכן תנאים לפי סעיף 78 החלים על הקרקע, אם נקבעו תנאים כאמור; הועדה תמסור גם מידע בדבר חבות בתשלום היטל השבחה.

לצורך הגשת הבקשה יש להעביר את המסמכים הבאים באחת מהאפשרויות הבאות:

- כתובת מייל OrliC@hefer.org.il או shiras@hefer.org.il

- הגשה ידנית בזמן קבלת קהל למידענית הועדה גב' אורלי חן.

  1. טופס בקשה למידע עקרוני לאחר שמולא במלואו.
  2. העברת תשריט לצורך התמצאות על הקרקע בגינה מבוקש המידע.
  3. אישור המעיד על תשלום האגרה הנדרשת בהתאם לתקנות התכנון והבנייה

קישור לעמוד תשלומים