הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

דרישות לארגון אתר בנייה

תכנון וארגון אתרי בנייה

הנחיות אלו קובעות הוראות ועקרונות לארגון אתר הבנייה תוך התייחסות למכלול הנושאים הנדרשים במסגרת עבודות המבוצעות מתוקף היתר-בנייה ותוך מתן דגש להיבטים בטיחותיים באתר וסביבתו.
בעת פתיחת תיק מעקב בנייה (לאחר קבלת היתר בנייה ולפני תחילת העבודות) יש להגיש למח' הפיקוח על הבנייה תכנית ארגון אתר ותכנית להסדרי תנועה זמניים. אישור התכנית יהווה תנאי לתחילת עבודות הבנייה באתר.

 

הנחיות להכנת תכנית ארגון אתר ותכנית הסדרי תנועה זמניים

     גיליון הבקשה יכלול:

  • תכנית ארגון אתר בקנה מידה 1:250 לפחות, על רקע מפת מדידה עדכנית ובחתימת עורך הבקשה או האחראי לביקורת. בתכנית יסומנו:

· גבולות המגרש ותוואי גדרות ביטחון בהיקפו, כולל גובה וחומר

 

 מיקום השלט עם פרטי הפרויקט, מנהליו ומתכנניו, מהות העבודה ומס' היתר-הבנייה

· פרט גדר זמנית אופייני בגובה 2.0 מ' לפחות

 

· מבנים המיועדים להריסה

· שטח ציבורי שמבוקשת תפיסתו, כולל מיקום גגונים, מעברים מקורים זמניים ופיגומים

 

· מיקום העגורנים כולל התייחסות לרדיוס סיבוב המנוף אם קיים

· מיקום שערי כניסה ויציאה לרכב

 

·  חיבורי תשתיות מים וחשמל

· מבנים זמניים מבוקשים לרבות משרדים, מלתחות, שירותים, סככות ומחסנים (לציוד ולחומרי-הבנייה)

 

· כל העצים הקיימים במגרש ובסביבתו אשר לא אושרו לכריתה או להעתקה בהיתר הבנייה, כולל פתרון הגנה מפני פגיעה במהלך העבודות

 

  • תכנית הסדרי תנועה זמניים בקנה מידה 1:500 על גבי תכנית מצב תנועתי קיים מצומת לצומת, חתומה על ידי יועץ תנועה. בתכנית יסומנו:

· גבולות המגרש

 

· מבנים סמוכים

· מדרכות משני צידי הדרך הסמוכה

 

· הכבישים ההיקפיים ורוחבם

· מכלול האלמנטים הקיימים לאורך הדרך הסמוכה לרבות: עצים, ריהוט, שילוט ותמרורים, עמודי ומתקני תשתית

 

· תוואי כבלי חשמל ותקשורת עיליים כולל ציון גובה הכבלים הנמוך ביותר

 

 

הערות:

  1. תכנית ארגון האתר מהווה נספח להיתר הבנייה, וכל חריגה ממנה תיחשב כסטייה מהיתר הבנייה.
  2. יש להבטיח שלא תהיה פגיעה בתשתיות ציבוריות, בעצים, בריהוט רחוב וכיו"ב. בעל ההיתר יתקן כל נזק שייגרם לתשתיות הרשות, כולל כבישים, על חשבונו, בהתאם להוראות הגופים הממונים ברשות.
  3. אין לבצע קידוחים או חפירות בחריגה מקו המגרש. עבודות המתבצעות בסמוך לגדר ייעשו בזהירות הראויה על מנת שלא יהוו מפגע בטיחותי.
  4. בקרנות רחוב בהן מיקום הגדר עלול לפגום בשדה הראייה ליוצאים מהמגרש, יבוצע מקטע הגדר הפינתי באלמנטים שקופים, או ייקטם, על מנת למנוע מפגע בטיחותי.
  5. כנפי שער הכניסה יפתחו אל תוך המגרש או בהזזה.
  6. במידה ועבודות-הבנייה הן תוספת בנייה (ולא בנייה חדשה) ובהיקף שאינו עולה על 40 מ"ר בנוי (שטחים מקורים), אין צורך בתכנית ארגון אתר (ללא קשר לחובה לבצע עבודות רק לאחר אישור על תחילת עבודות).