הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

נוהל הגשת בקשה לאישור תחילת עבודות

אישור לתחילת עבודות נועד לאפשר את התחלת עבודות הבניה מידית לאחר קבלת היתר הבנייה.

במקביל להגשת בקשה להיתר, ניתן להתחיל בתהליך הגשת בקשה לקבלת אישורתחילת עבודות.
זאת בתנאי שניתן אישור עקרוני בישיבת ועדה (רישוי/משנה) לאישור הבקשה להיתר.
לצורך כך יש לפנות למחלקת הפיקוח בצירוף הטפסים כפי שפורטו בתיק המידע.

הערה חשובה: למען הסר ספק, אישור לתחילת עבודת יינתן רק לאחר קבלת היתר בנייה.