הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר

עבודות ומבנים פטורים מהיתר

תיקון 101 לחוק התו"ב נועד, בין היתר, לייעל ולקצר את הליכי התכנון והרישוי. בהתאם לכך, תוקנו תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), ה'תשע''ד-2014, אשר מפרטות את העבודות והמבנים הפטורים מהחובה להוצאת היתר בנייה לצורך הקמתם ו/או ביצועם.

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת תקנות אלו היא בכפוף ל:

  • חוק התכנון והבניה
  • התכניות החלות במקרקעין 
  • הנחיות מרחביות של הוועדה המקומית עמק-חפר

בהתאם למפורט בתקנות, על חלק מהעבודות חלה החובה להגיש דיווחים ותצהירים לוועדה המקומית, באמצעות המערכת המקוונת של מנהל התכנון לדיווחים.
בהתאם לעבודה המבוקשת, במסגרת הדיווח יש למלא את הנתונים המבוקשים ולצרף את הטפסים הנדרשים.

 

הערות ודגשים לדיווחים

  • מומלץ להיעזר באיש המקצוע המתאים לצורך בחינת ההיתכנות התכנונית לביצוע עבודות בהליך זה, כולל מילוי הדיווח הנדרש.
  • יש להכניס את פרטי בעל הנכס הנכונים ולא של מגיש הדיווח.
  • יש ציין גוש וחלקה העדכניים במועד הדיווח
  • יש לצרף תרשים סביבה עם סימון המקרקעין הרלוונטי
  • יש לציין את מספר ההיתר הבניה (בהתאם לבקשת הפטור).